INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Nowenna do św Antoniego

Sw_antoni


Wstęp:
a
Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny św. Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do ciebie, błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszyst­ko. Ufamy, że za twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z tobą ko­chać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY  (4 CZERWCA)

ŚwiętyAntoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: "Pójdź za Mną", natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia.

Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ DRUGI  (5 CZERWCA)

Święty Antoni, pod wpływem męczeńskiej śmierci pięciu franciszkanów, przyjmuje habit Se­rafickiego Patriarchy i udaje się do Maroka, by tam złożyć Bogu w ofierze swoje życie. Ale inne były plany Boże. Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić, a burza morska zapędziła okręt, na którym płynął, na Sycylię. Nie załamał się, gdy Bóg pokrzyżował jego wzniosłe plany. Postanowił cierpliwie czekać na dalsze wskazówki Boże, dokąd Opatrzność Boża go skieruje. Pa­miętajmy, że Bóg czuwa nad każdym naszym krokiem. Bądźmy gotowi przyjąć z Jego ręki wszystko: nie tylko dobrodziejstwa, ale i krzyże.

Święty Antoni, ciebie Kościół obdarzył zaszczyt­nym przydomkiem "męczennik z pragnienia". Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy zawsze pra­gnęli spełnienia się Jego świętej woli i zbawienia duszy, a zrządzenia Opatrzności przyjmowali chętnie, z miłością i spokojem.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ TRZECI  (6 CZERWCA)

Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan. Dlatego udał się na pustelnię w Monte Paulo we Włoszech i tam został męczennikiem pokuty. Biczował swo­je ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami. Jeżeli św. Antoni, mimo świąto­bliwego życia, oddawał się tak surowej pokucie, to jak bardzo my powinniśmy pokutować, zwa­żywszy na nasze grzechy.

Święty Antoni, mimo niewinnego życia tak bardzo umartwiałeś swoje ciało, że stałeś się męczennikiem pokuty, a nam, choć tyle razy upadamy, tak trudno się umartwić, nawet w rzeczach drobnych. Uproś więc nam u Boga łaskę poprawy życia i ducha pokuty.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ CZWARTY  (7 CZERWCA)

Bóg obdarzył św. Antoniego najpiękniejszy­mi przymiotami natury i łaski. Ale on, wykształ­cony i utalentowany, nigdy nie wynosił się ponad innych. Myślał o sobie z pokorą, uważał się za najnędzniejszego z ludzi, największego grzeszni­ka. Zawsze był gotów służyć każdemu, kto był w potrzebie. Obyśmy i my, mając za wzór św. An­toniego, nie dali się nigdy unieść pysze. Bądźmy zawsze pokorni we wszystkich myślach, słowach i uczynkach.

ŚwiętyAntoni, niech pamięć o twej pokorze, którą obrałeś za przewodniczkę we wszystkich twych czynach, pobudza nas do na­śladowania ciebie. Niech pamiętamy, że przed Bogiem jesteśmy niczym, a cokolwiek posiadamy, zawdzięczamy to Bogu. Niech nigdy nikogo nie poniżamy i nie szukamy własnego wyniesienia kosztem innych. Chcemy gorliwie naśladować Ciebie. Wyjednaj nam więc u tronu Najwyższego łaskę umiłowania pokory.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ PIĄTY  (8 CZERWCA)

ŚwiętyAntoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi szczęścia i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jed­nak nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i słu­żył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A nam nieraz tak trudno znosić cierpliwie prze­śladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić sięza tych, którzy nas nienawidzą i prześladują.

Święty Antoni, podziwiamy twą niezłomną cier­pliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i two­ją wielką miłość do prześladowców. Pomóż nam zwyciężyć naszą niecierpliwość, niechęć, a nawet nienawiść, jaką nieraz mamy do tych, którzy nas obrazili. Wyjednaj nam u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ SZÓSTY  (9 CZERWCA)

Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczę­ście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Obyśmy i my, za wzo­rem św. Antoniego, unikali grzechu i żyli w nie­winności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcali i pociągali innych do świętości życia.

Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże nam daleko do wyżyn twej świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem pie­kła, a my często przez zły przykład jesteśmy przy­czyną upadków innych. Uproś nam u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ SIODMY  (10 CZERWCA)

Święty Antoni był człowiekiem modlitwy. Często odchodził na pustkowie i przez dłuższy czas pozostawał na modlitwie. Na modlitwie otrzymywał natchnienia Boże, z niej czerpał siły do pokonywania wszelkich trudności. I dla nas modlitwa jest sprawą najważniejszą. Przez nią kie­rujemy wszystkie nasze sprawy do Boga. Starajmy się zawsze żyć w skupieniu, pamiętając o Jego stałej obecności.

 Święty Antoni, mistrzu życia modlitwy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy nie za­gubili się wśród codziennych spraw, problemów i kłopotów. Niech zawsze z naszych ust i serc płynie ku Bogu gorąca modlitwa, a nasza myśl niech. będzie z Nim nieustannie zjednoczona.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ ÓSMY  (11 CZERWCA)

Święty Antoni zmarł w młodym wieku - zniszczyła go choroba. Znosił ją jednak bardzo cierpliwie i dopóki mu siły pozwalały, pracował bez narzekania i bez rozgoryczenia. Zawsze z ule­głością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko woli Bożej. A nam tak trudno w cierpieniach i krzyżach, które nam Bóg zsyła, w każdej okoliczności życia zdać się na wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń.

Święty Antoni, twoja niedościgniona uległość woli Bożej jest dla nas gorzkim wyrzutem za niecierpli­wość i bunt przeciw zamiarom Bożej Opatrzności. Choroby i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra naszej duszy, uważamy za kary. Prześladowania, które dają nam okazję do ćwiczenia się w cier­pliwości, uważamy za niesprawiedliwość. Uproś nam, święty nasz opiekunie, cierpliwe znoszenie doświadczeń, które nam zsyła Bóg.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZakończenie nowenny

DZIEŃ DZIEWIĄTY  (12 CZERWCA)

Święty Antoni pragnął podjąć dla miłości i chwały Bożej rzeczy wielkie. Bóg jednak nie chciał od niego wielkiej ofiary jednorazowej, ale zażądał wierności w rzeczach drobnych, co­dziennych. I on w tych właśnie codziennych drobiazgach wykazał nadzwyczajną wierność, za co otrzymał od Boga wieniec chwały. Bóg i od nas oczekuje wierności w naszych konkretnych codziennych obowiązkach i drobiazgach, za co przygotowana jest dla nas wieczna nagroda. Aby ją jednak otrzymać, powinniśmy żyć na wzór św. Antoniego i wytrwać w dobrym aż do koń­ca.

Święty Antoni, wielki mistrzu wierności Bogu w zwyczajnej codzienności, naucz nas, byśmy cenili wszystko, co składa się na nasze szare co­dzienne życie i byśmy gorliwie wykorzystali te drobiazgi ku chwale Bożej i własnemu zbawieniu. Ty wiesz, że chcemy otrzymać wieczną nagro­dę, lecz tak mało czynimy, aby na nią zasłużyć. Chcemy odnieść zwycięstwo, lecz brak nam sił do walki. Chcemy cieszyć się z tobą na wieki, lecz boimy się cierpień. Święty nasz opiekunie, uproś nam u Boga światło i siły do takiego życia, byśmy po śmierci mogli osiągnąć chwałę niebie­ską i cieszyć się z tobą na wieki. Amen.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny:
o
Przedziwny i chwalebny św. Antoni, wsławio­ny przez cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieci­ny, na twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.